Algemene voorwaarden Okrareizen 2022

Intersoc vzw organiseert voor OKRA en haar leden groepsreizen in het kader van de wet van 21/11/2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. 

1. Deelname

De OKRA-groepreizen van Intersoc vzw zijn toegankelijk voor senioren die op eigen kracht aan de reis kunnen deelnemen. Personen die extra hulp en verzorging nodig hebben, verwijzen we graag door naar aanbieders van een aangepast vakantieaanbod, waaronder Samana. Als je meer info wenst over de zwaarte van een reis kan je contact opnemen met Okrareizen. Niet-OKRA-leden kunnen deelnemen aan de reizen mits betaling van een toeslag van 50 euro.

2. Inschrijving, voorschot en betaling

Inschrijven kan met een volledig ingevulde en ondertekende bestelbon telefonisch, of via de inschrijvingsprocedure op www.okrareizen.be. Je inschrijving is definitief na ontvangst van het gevraagde voorschot. Je ontvangt hiertoe een reisbevestiging met factuur. Reischeques en waarde- of kortingsbonnen dien je samen met de bestelbon in, zodat die in mindering kunnen worden gebracht. Gebruik steeds je officiële naam en voornaam (zoals op de identiteitskaart). Het voorschot bedraagt 30 procent van de totale reissom (met een minimum van 100 euro, eventueel verhoogd met de kosten van de extra Intersoc-service) te voldoen binnen de 14 dagen. Je betaling geldt tevens als goedkeuring van het reiscontract. Indien je je aanvraag tot inschrijving niet schriftelijk annuleert binnen de 14 dagen na de verzendingsdatum van de ‘Bevestiging van inschrijving’, verbind je je hierdoor tot betaling van het voorschot en aanvaard je ook onze annuleringsvoorwaarden. Bij niet betaling van het voorschot, binnen de 14 dagen na verzending van de ‘Bevestiging van inschrijving’, behoudt Intersoc zich het recht voor om eenzijdig je inschrijving te annuleren. Het saldo betaal je ten laatste zes weken voor vertrek. Bij inschrijvingen, minder dan zes weken voor het vertrek, betaal je onmiddellijk de volledige reissom. Na volledige betaling en ten laatste een week voor de afreis, ontvang je een persoonlijke vakantiekaart met vermelding van:
•  de deelnemers,
•  het gekozen vakantiepakket,
•  richtlijnen inzake vervoersregeling, info over het verblijf (logies), maaltijden, het reisprogramma;
•  naam en contactgegevens van de reisbegeleider.
Indien je niet tijdig of niet betaalt, kan vzw Intersoc de verschuldigde som vragen, vermeerderd met een forfaitaire dossierkost van 10% en nalatigheidsinteresten van 8,5% berekend vanaf het tijdstip dat de som volgens bovenstaande voorwaarden
opeisbaar wordt.

3. Annuleren

3.1 Annulering door de reiziger

Onderstaande annuleringsvoorwaarden zijn geldig bij een gedeeltelijke of volledige annulering.

Volledige annuleringen
• vanaf inschrijving tot 100 dagen voor vertrek: 50 euro per persoon;
• vanaf 99 dagen tot 45 dagen voor vertrek: 25% van de reissom
• vanaf 44 dagen tot 31 dagen voor vertrek: 35% van de reissom
• vanaf 30 dagen tot 15 dagen voor vertrek: 60% van de reissom
• vanaf 14 dagen tot 8 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
• vanaf 7 dagen tot de dag voor vertrek: 90% van de reissom
• in geval van annulering óf niet aanwezig op de eerste dag van de vakantieperiode: de totale reissom

Bijzondere annulatievoorwaarden
Voor ferry-overtochten en directe verkoop van vliegtuigtickets geldt steeds bij
annulatie ongeacht het tijdstip: 100% van het bedrag te betalen.

3.2 Gedeeltelijke annuleringen

Voor elke gedeeltelijke annulering gelden de bovenstaande afspraken te berekenen op de verkoopprijs van het geannuleerde gedeelte of optie.


3.3 Wijzigingen door de reiziger

Wijzigingen binnen eenzelfde dossier
Bij wijzigingen vroeger dan 30 dagen voor vertrek worden geen andere kosten dan de annuleringskosten aangerekend. Elke wijziging van een dossier met behoud van periode en bestemming, na de bevestiging en vanaf 30 dagen voor vertrek, is slechts toegelaten mits een forfaitaire vergoeding van 30 euro per dossier en onder voorbehoud dat een eventuele partner hiervoor geen bijkomende kosten aanrekent aan Intersoc vzw. Vanaf 7 dagen voor vertrek zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Indien het aantal deelnemers in een dossier daalt, zal dit aanzien worden als een gedeeltelijke annulering en zullen de annuleringskosten aangerekend worden op de deelnameprijs van de geannuleerde deelnemer(s) conform art. 3.1.2.1 en 3.1.2.2. 

Wijziging van bestemming of periode
Wijzigingen van bestemming of van periode houden twee zaken in:
• annulering van de oorspronkelijke vakantie waarop de annuleringskosten conform art. 4.1 worden aangerekend;
• een boeking van de nieuwe bestemming Het saldo van betaling kan dan eventueel overgedragen worden.

Vervroegde terugkeer en hospitalisatie
Een vroegtijdig vertrek uit of een laattijdige aankomst in de vakantiebestemming
kunnen in geen geval aanleiding geven tot een eis tot terugbetaling of enig ander
recht. Ook voor de verblijfsdagen in een hospitaal of bij overlijden is geen terugbetaling voorzien voor niet genoten vakantiedagen.

Aanvullende bepalingen
In geen geval kunnen de bedragen die worden ingehouden, overgedragen worden naar een ander dossier. Om de datum van je annulering te bepalen, geldt de ontvangstdatum. Annuleringen per telefoon worden niet aanvaard. Enkel annuleringen op minder dan acht dagen voor de vertrekdatum moet je eerst telefonisch melden aan de klantendienst van Intersoc vzw te Brussel, maar dien je nadien ook schriftelijk te bevestigen.

3.4 Annulering door de reisorganisator

Niet uitvoering van de reisovereenkomst
Intersoc vzw behoudt zich het recht voor om een vakantieperiode te schrappen,
indien het minimum aantal deelnemers niet werd behaald. Ten laatste 21 kalenderdagen voor afreis worden de deelnemers hiervan op de hoogte gebracht. Indien mogelijk bieden we een alternatief aan.

Specifieke bepalingen bij overmacht
• Vervoer
Onze treintickets zijn geldig vanaf Brussel - Zuid. Er wordt geen schadevergoeding voorzien indien de (Belgische) spoorwegen geen aansluitende verbinding waarborgen, de voorziene uurregeling wijzigen of door weersomstandigheden, stakingen, druk verkeer, enz. je je aansluiting mist.
• Sneeuwgebrek
Alternatieven bij sneeuwgebrek: bij gebrek aan sneeuw op het gebied waarvoor de skipas geldig is, kan worden uitgewekennaar meer sneeuwzekere gebieden in buurt. De verplaatsingskosten en/of de gebeurlijke meerprijs van de skipas
zijn steeds ten laste van de gasten. Er is geen terugbetaling voorzien van de oorspronkelijk aangekochte skipas.

4. Prijzen en product

4.1 Algemeen

In de aangekondigde en vermelde prijs is alles inbegrepen zoals vermeld in de brochure en op www.okra.be/reizen, inclusief btw. Onze prijzen zijn steeds in euro’s.

Niet-deelname aan een of andere activiteit of geen gebruik maken van het aangeboden vervoer, geeft geen recht op terugbetaling.

Dranken aan tafel en dienstvergoeding personeel zijn niet inbegrepen, tenzij vooraf anders vermeld. De reissom kan tot uiterlijk 20 dagen voor vertrek worden herzien als gevolg van verhoging van wisselkoersen, brandstofkosten en belastingen.
De prijzen zijn gewaarborgd voor het ganse seizoen, onder voorbehoud van een kennelijke materiele vergissing of een prijsherziening in een omstandigheid omschreven onder Art. 6.3 van de ‘Algemene Reisvoorwaarden van de vzw Geschillencommissie Reizen’. Intersoc vzw wijst elke aansprakelijkheid af voor gevallen waarin de weersomstandigheden of plaatselijke gebeurtenissen het afschaffen van bepaalde diensten met zich zouden meebrengen (b.v. stakingen, files...). Alle prijzen staan vermeld in euro.

Bij een eventuele prijsverhoging van meer dan 8 % heb je het recht om het reiscontract te verbreken zonder opzeggingsvergoeding.

Voor alle OKRAREIZEN, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft Intersoc een annulerings- & bagageverzekering afgesloten.

4.2 Intersoc prijsgarantie

Indien na het verschijnen van de prijzen een promotie wordt gevoerd voor een specifieke periode die een prijsvermindering inhoudt ten opzichte van de geafficheerde prijzen, ontvangen alle vakantiegasten die reeds ingeschreven zouden zijn voor die periode een waardebon voor een volgende vakantie in een Intersoc-hotel ter waarde van het prijsverschil mochten zij geboekt hebben naar aanleiding van de promotie. De waardebon wordt aan hen opgestuurd na afloop van de periode.

5. Verzekering lichamelijke ongevallen

Bij ongeval met lichamelijk letsel ben je verzekerd vanaf de afreis met door Intersoc georganiseerd vervoer tot de terugkeer ervan in België. Autoreizigers zijn verzekerd tijdens het verblijf in de vakantiebestemming, ook in het via Intersoc vzw geboekte
etappehotel, niet tijdens het gebruik van de eigen wagen, zowel op het traject woonplaats-vakantiebestemming als op de vakantiebestemming. De contactpersoon voor alle ongevallendossiers is Caroline Van den Acker: telefoon 02 616 15 33 of via e-mail naar verzekeringen@intersoc.be.

5.1 Intersoc-verzekering dekt:

Verzekeringsbedragen:
• Persoon vanaf 5 jaar tot en met 70 jaar: 9.915,74 euro bij overlijden en 14.873,61 euro bij 100% bestendige werkonbekwaamheid.
• Volwassene ouder dan 70 jaar: 4.957,87 euro bij overlijden en 7.436,80 euro bij 100% bestendige werkonbekwaamheid.
• Kind jonger dan 5 jaar: 2.478,94 euro bij overlijden en 29.747,22 euro bij 100% bestendige werkonbekwaamheid.
De vervoerkosten met een ziekenwagen in België van de trein of de bus naar het ziekenhuis of de woning zijn gedekt. Alle latere verplaatsingen zijn ten laste van de patiënt. De nazorgen in België zijn gedekt door de verzekering. Na je betaling van de kosten zal de mutualiteit de tussenkomst van de ziekteverzekering uitkeren. De maximale tussenkomst van de Intersoc-verzekering in de geneeskundige kosten (buitenlandse zorgen en nazorg) bedraagt 2.478,94 euro, na uitputting van de tussenkomst van je mutualiteit, en met uitzondering van een franchise van 124 euro per ongeval op de nazorgen in België. Bij hospitalisatierekeningen worden enkel de geneeskundige kosten terugbetaald. Toeslagen voor privé-kamer en de verhoogde honoraria als gevolg daarvan, telefoon, tv, dranken e.a. zijn ten laste van de patiënt.

5.2 De intersoc-verzekering dekt geen:

• Lichamelijke schade bij het gebruik van eigen wagen of vervoermiddel, dat niet door Intersoc vzw geprogrammeerd is. Hiervoor geldt de regeling met de Europese Ziekteverzekeringskaart;
• Verzorgingskosten bij verergering van ziektetoestand of vroegtijdig huiswaarts keren ten gevolge van een ongeval dat zijn oorsprong vindt in vooraf bestaande ziektetoestanden zoals o.m. epilepsie, hart- en suikerziekte;
• Schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen zoals bagage, bril, uurwerk, auto, e.a., noch in de vakantie bestemming, noch tijdens de reis;
• Persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden;
• Vervanging en herstelling tandprotheses;
• Verzorging van tanden, tenzij in acute noodsituaties, en na positief advies van de hoteldokter of plaatselijke geneesheer;
• Tijdelijke werkonbekwaamheid en loonverlies;
• Sportactiviteiten die niet worden aangeboden door het hotel of het vakantiedorp en niet begeleid worden door monitors;
• Skiactiviteiten die buiten de aangelegde pistes plaatsgrijpen en niet in overeenstemming zijn met de richtlijnen van het skigebied;
• Opsporingskosten (b.v. per helikopter) van verloren gelopen gasten; de transportkosten van de eventuele plaats van ongeval tot het ziekenhuis zijn wel verzekerd. Indien de beschreven voorwaarden niet zouden volstaan, kan je steeds bij een verzekeraar van je keuze terecht voor een gepaste omnium-, wagen- en/of bagage-reisverzekering. 

N.B. Wij raden onze vakantiegasten aan om in het kader van de CM-reisbijstandsverzekering (ziekte en ongeval) de Europese ziekteverzekeringskaart mee te nemen.

6. Algemeen voorbehoud

Alle foto’s en informatie, opgenomen in onze publicaties, werden te goeder trouw verzameld en zo eerlijk mogelijk weergegeven, op basis van de gegevens die bij de samenstelling van de publicatie beschikbaar waren. Verder gaat de verantwoordelijkheid van Intersoc vzw niet. Bij aanwijsbare fouten, onvolkomenheden en vergissingen is Intersoc vzw bereid deze tekortkomingen te onderzoeken en een bevredigende oplossing voor te stellen. Door in te schrijven voor een bepaalde periode en bestemming, vermeld in deze brochure, geeft de Intersoc-gast te kennen dat hij kennis genomen heeft van de praktische informatie en de verkoopsvoorwaarden, en dat hij ermee instemt.

7. Wet op de privacy

De inlichtingen, vermeld op je inschrijvingsformulier, zijn bestemd voor intern gebruik van Intersoc vzw en zijn medewerkers, door middel van een verwerking van gegevens. Zij mogen evenwel doorgegeven worden aan de organismen die contractueel verbonden zijn met Intersoc vzw. Als belangstellende worden je naam en adresgegevens opgenomen in ons klantenbestand. De houder en verwerker van het bestand is de vzw Intersoc, met zetel Haachtsesteenweg 579 te 1031 Brussel. De vzw
Intersoc respecteert uw privacy in overeenstemming met de geldende GDPRwetgeving. Overeenkomstig deze wet heb je steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van je gegevens. De volledige privacyclausule van Intersoc vzw kan je
nalezen op www.intersoc.be/privacy. Intersoc vzw houdt zich het recht voor om foto’s die zij zelf genomen of verzameld heeft in haar vakantiebestemmingen te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Op eerste verzoek van de klant en met
een redelijke termijn in acht genomen, zal Intersoc vzw bij verzet de gebruikte foto’s niet meer in publicaties opnemen.


Enkele weken voor afreis ontvang je de laatste richtlijnen met de nodige praktische reisgegevens. Daarbij word je ook vriendelijk uitgenodigd om een medische fiche in te vullen. We vragen je om die op de eerste reisdag in gesloten omslag met naamvermelding te overhandigen aan de OKRA reisleider. Dit is echter niet verplicht, maar we bevelen het wel aan. Deze omslag wordt enkel geopend bij medische noodgevallen en wordt op het einde van de reis terugbezorgd. Als je de fiche invult en afgeeft geef je hierbij ook jouw toestemming dat die bij medische problemen mag geopend en aangewend worden i.f.v. een goede dienstverlening.

8. Insolvabiliteit

Teneinde de vakantiegasten de grootst mogelijke zekerheid te bieden, heeft Intersoc vzw overeenkomstig art. 36 van de wet van 16 februari 1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25 april 1997, een verzekeringspolis afgesloten bij de
verzekeringsmaatschappij Garantiefonds Reizen (GFG), die tussenkomt indien de uitvoering of de verderzetting van de reis in het gedrang zou komen door het financieel onvermogen van de reisorganisator.

9. Klachtenbehandeling

Intersoc vzw onderschrijft de klachtenbehandeling voorzien in Art. 16 van de ‘Reisvoorwaarden van de vzw Geschillencommissie Reizen’. Indien een klacht ter plaatse niet werd opgelost of indien je onmogelijk je klacht tijdens de reis kon formuleren, dan vragen wij deze klacht schriftelijk te richten tot: Vakantiebelevingen Intersoc, Haachtsesteenweg 579, postbus 47, B-1031 Brussel.
E-mail: vakantiebelevingen@intersoc.be

10. Vzw geschillencommissie reizen

Intersoc vzw past de reisvoorwaarden toe van de vzw Geschillencommissie Reizen.

11. Overige info

Bij inschrijving maak je een keuze uit verschillende types kamers. Hou er rekening mee dat eenpersoonskamers slechts beperkt beschikbaar zijn en dat hiervoor ook bijna altijd een toeslag wordt aangerekend. Een kamergenoot zoeken is dus een
aanrader.
OKRA-reisbegeleiders: onze troef. Al onze reizen worden voorbereid en begeleid door opgeleide OKRA-begeleiders. Hun enthousiaste inzet is op vrijwillige basis. Dat verdient ons respect.