storage/intersoc/banner-dvv.jpg

Annulerings- en bagageverzekering

Boek zonder zorgen je vakantie

OKRAreizen biedt een interessante annuleringsverzekering aan van DVV

Verzekerde waarborgen annulering

Maximaal 10.000 EUR per reiziger

Verzekerd zijn :

  1. De terugbetaling van de door het reiscontract voorziene annuleringskosten, met uitsluiting van alle dossierkosten, indien je het reiscontract annuleert voor de aanvang van de reis.
  2. De terugbetaling van de wijzigingskosten, (vb meerkost éénpersoonskamer) , indien je het reiscontract wijzigt voor de aanvang van de reis.
  3. De terugbetaling van het gedeelte van de huurprijs, geprorateerd volgens het aantal personen, indien je niet deelneemt aan de reis, maar de reisgezellen de huur wel behouden. De kosten zijn beperkt tot de extra kosten voor omboeking naar een gelijkwaardige huur voor een kleinere capaciteit op hetzelfde domein en met dezelfde data voor zover deze omboeking mogelijk was.
  4. De terugbetaling van de reissom of huurprijs naar rato van de niet-genoten periode, indien je de reis te laat aanvangt.
     

Verzekerde oorzaken van annulatie :

1. Ziekte, ongeval of complicatie tijdens de zwangerschap van:

     a. Jijzelf;

     b. Je samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;

     c. Elke persoon die gewoonlijk met jou in gezinsverband samenleeft;

     d. Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;

     e. De persoon die tijdens jouw reis uw beroepsactiviteiten overneemt, indien dit slechts 1 persoon betreft;

     f. De persoon die tijdens jouw reis toezicht houdt op je minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij je inwoont;

     g. De persoon bij wie je in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon

         waarmee hij gewoonlijk in gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.

 2. Overlijden van:

     a.  Jijzelf;

     b. Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;

     c. Elke persoon die gewoonlijk met jou in gezinsverband samenleeft;

     d. Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of elke minderjarige bloed- of aanverwant tot en met de derde 

         graad;

     e. De persoon die tijdens jouw reis uw beroepsactiviteiten overneemt, indien dit slechts 1 persoon betreft;

     f. De persoon die tijdens jouw reis toezicht houdt op je minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij jou inwoont;

     g. De persoon bij wie je in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon 

         waarmee hij gewoonlijk in gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad. 

3. Zwangerschap : voor zover de reis / verzekering geboekt was voor het begin van de zwangerschap en de reis voorzien is tijdens de laatste 3 maand van de zwangerschap.

4. Premature bevalling ( voor de 33° ste week van de zwangerschap ) van een bloed-of aanverwant tot en met de tweede graad.

5. Zware stoffelijke schade aan jouw woonplaats, tweede verblijfplaats of beroepslokalen op voorwaarde dat deze schade plots is opgetreden, niet te voorzien was, en je aanwezigheid door deze schade absoluut vereist is en niet kan worden uitgesteld.

6. Verdwijning of kidnapping van jezelf, jouw samenwonende echtgenoot / echtgenote in rechte of in feite, elke persoon die gewoonlijk met jou in gezinsverband samenleeft, elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.

7. Het vertrekpunt van jouw reis ( verblijf / transport ) kan niet bereikt worden door :

    a. Immobilisatie van het openbaar vervoermiddel, jouw persoonlijk voertuig of dat van jouw reisgezel door een  verkeersongeval, een panne, een brand, een diefstal of vandalisme tijdens het traject waardoor het vertrekpunt niet bereikt kan worden

    b. Immobilisatie, vertraging of ingebreke blijven van het voertuig dat de transfer verzekert naar het vertrekpunt van jouw reis

        tengevolge van een onverwachte,onaangekondigde gebeurtenis die niet te voorzien was en waardoor je het vertrek mist van

        het gereserveerde transport naar jouw eerste bestemming.

8. Ontslag als werknemer van jezelf of een persoon die met jou in gezinsverband samenleeft.

9. Afsluiten van een arbeidscontract van minstens 3 maanden op voorwaarde dat je ofwel ingeschreven was bij de VDAB als werkzoekende ofwel de afgelopen 3 maand afstudeerde of jouw opleiding beëindigde. 

10. Verplichting als militair om op militaire of humanitaire missie te vertrekken op voorwaarde dat deze missie niet voorzienbaar was op het ogenblik van boeking van de reis.

11. Verbod tot inenting of immunisatie om medische redenen op voorwaarde dat dit door de lokale autoriteiten verplicht is.

12. Jij of een persoon die gewoonlijk met jou in gezinsverband samenleeft, wordt opgeroepen:

     a. Voor een orgaantransplantatie;

     b. Voor een onverwachte en niet-beroepshalve militaire herhalingsoefening;

     c. Voor een onverwachte missie voor een officiële humanitaire organisatie;

     d. Voor de adoptie van een kind;

     e. Als getuige voor een rechtbank ingevolge een oproeping bij gerechtsbrief;

     f. Als jurylid voor het Hof van Assisen.

13. Jouw echtscheiding voor zover de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank werd ingeleid na de boeking van de reis en je ons daarvan een officieel document overmaakt.

14. Jouw feitelijke scheiding voor zover één van beide duurzame partners van domicilie veranderde na de boeking van de reis en je ons daarvan een officieel document overmaakt.

15. Je moet een herexamen afleggen, op voorwaarde dat dit plaatsvindt tijdens of binnen de 31 dagen na de reis, en dat uitstel van het herexamen onmogelijk is.

16. Diefstal van jouw identiteitsdocumenten of jouw visum binnen de 48 uren voor vertrek op voorwaarde dat je deze diefstal bij de bevoegde instanties heeft aangegeven.

17. Het visum dat jij nodig hebt om het gereserveerde reisarrangement te ondernemen wordt geweigerd.

18. De toegang tot het land van uw bestemming wordt jou geweigerd, op voorwaarde dat je in het bezit bent van alle wettelijk vereiste documenten.

19. Het plotse overlijden van jouw hond of kat binnen de 7 dagen voor jouw vertrek mits voorlegging van een certificaat van overlijden door een dierenarts waaruit blijkt dat jouw huisdier in goede gezondheid verkeerde op het moment van de boeking van de reis.

20. Je wordt onverwacht uit jouw huurwoning gezet op voorwaarde dat jouw huurcontract bij de boeking van de reis nog niet was opgezegd door de eigenaar van de woning en op voorwaarde dat je de woning moet verlaten tussen de datum waarop de reis geboekt werd en 30 dagen na de datum waarop de terugreis oorspronkelijk gepland was.

21. Een bejaarde bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad dient het rusthuis waar hij/zij verblijft onverwacht te verlaten binnen de 30 dagen voor de datum van vertrek zoals deze oorspronkelijk gepland was en je ons een schriftelijk attest van de instelling kan voorleggen.

22. Een reisgezel annuleert op basis van één van de voornoemde redenen zodat je alleen of met slechts 1 reisgezel moet reizen.

BAGAGE : Maximaal 1.250 EUR per reiziger

Verzekerd zijn de kosten ten gevolge van :

  • Diefstal
  • Beschadiging
  • Verlies
  • Laattijdige aflevering door openbaar vervoer

De volledige polis kan je hier bekijken.